Lynge-Uggeløse Brugsforenings 100 årige historie.

 

1. del (1910 - 1935).

 

En dokumentation, der bygger på jubilæumsskrifterne ved henholdsvis 75 års jubilæet, 100 år jubilæet samt webmasters egen research. Lynge-Uggeløse Brugsforening blev stiftet den 27. februar 1910 på Lynge Kro.

 


 

Initiativtagere var gårdejer Aksel Hansen, gårdejer Lars Chr. Simonsen og parcellist Hans P. Andersen, alle fra Uggeløse.

 

Men inden da var "et forberedende udvalg" blevet nedsat, bestående af sognefoged O. Petersen - formand for udvalget -, forpagter A. Petersen, Lynge, gårdejer Lars Chr. Simonsen, Uggeløse, afbygger A. J. Andersen, Lindholm, sognefoged H. P. Jensen, Lynge, tømrer J. Bartels, Bastrup og lokomotivfører A. A. Vilhelmsen, Lynge.

 

Udvalget skulle gå i gang med at tegne medlemmer og tillige undersøge muligheden for at erhverve en byggegrund ved Lynge Station og for at få anlagt et jernbanespor. Udvalget indledte forhandlinger med Slange-rupbanens driftsbestyrer om køb eller leje af en grund til opførelse af et pakhus.

 

Med amtsrådsmedlem Gr. Andersen, Uggeløse forhandlede man om køb af byggegrund til selve butikslokalet.

 

Herefter kunne der indkaldes til stiftende generalforsamling på Lynge Kro søndag den 27. februar 1910 kl. 16.00 med følgende dagsorden:

1. Meddelelser fra det forberedende udvalg
2. Udkast til love vedtages
3. Bestyrelse og revisor vælges.


Jernbanespor for 1.000 kr.

 

Efter at lovene var vedtaget, var Lynge-Uggeløse Brugsforening en realitet. Den første bestyrelse kom til at bestå af formand, sognefoged O. Petersen, Uggeløse, sognefoged H. P. Jensen, Lynge, forpagter A. Petersen, Lynge, statshusmand E. Christensen, Lynge, skovbetjent S. Petersen, Ganløse Egede, husmand O. Andersen, Bastrup og afbygger A. Andersen, Lindholm.

 

Søndag den 3. april vedtog bestyrelsen at købe en byggegrund af gårdejer Fr. Andersen på 3.000 kvadrat alen for 25 ører pr. alen. For et beløb på 80 kr. blev det overdraget til murer-mester Mogensen, Uggeløse at udføre tegninger og beskrivelse af bygningerne.

 

Fra Slangerupbanens driftsbestyrer have bestyrelsen fået mundtligt tilsagn om leje af det nødvendige areal til sporanlæg og opførelse af et foderstofpakhus. Den årlige leje blev sat til 10 kr. Brugsforeningen skulle selv betale alle udgifter til anlæg af et jernbanespor, hvilket blev anslået til 1.000 kr.

 

Den 30 april blev de indkomne tilbud behandlet, og arbejdet blev overdraget til murermester Mogensen, Uggeløse for 10.532 kr., til snedker-mester J. Redder, Lynge for 1.183kr. og til malermester Aage Christiansen Uggeløse for 250 kr. Til financiering af bygge- og anlægs-udgifter optog foreningen et lån i Frederiksborg Amts Spare- og Lånekasse på 20.000 kr. Det fremgår af forhandlingsprotokollen, at formanden måtte yde forskud på udbetalingerne, indtil det faste lån i bygningerne kunne komme til udbetaling.


Butikken åbnes (året 1910).

 

Nu gik det hurtigt med etableringen. Allerede den 25. april havde man opslået stillingen som uddeler med tiltrædelse den 1. oktober 1910.

 

Bestyrelsens valg faldt på Laurits Christensen, der havde været uddeler i Ølsted i 3 år. Ved underskrivelsen af ansættelseskontrakten måtte uddeleren indbetale en kaution på 2.000 kr. Hans løn udgjorde 5% af butiksvareomsætningen og 1% af grovvareomsætningen. Æg, smør og flæsk var fri handel for uddeleren, dog under kontrol af priserne. Uddeleren skulle selv dække udgifterne til indpakning og sejlgarn og selv aflønne den nødvendige medhjælp.

 

Indkøbene skulle foretages af uddeler og formand i fællesskab, og uddeleren skulle dagligt føre kassebog og forderstofkontrolbog, der til enhver tid skulle ligge fremme til bestyrelsens behagelige gennemsyn. Det blev en kontrakt, der gennem årene blev genstand for adskillige ændringer, indtil også Lynge-Uggeløse Brugsforening indførte en mønsterkontrakt.

 

Den 7. oktober åbnede den nye forening sin butik.

 

Den 11. december hedder det i Brugsens forhandlingsprotokol: "Da foreningen nu har haft åbent i 2 måneder, retter formanden det spørgsmål til bestyrelsen, om nogen af dem har hørt klage fra medlemmer angående foreningens ledelse eller uddeling og indkøb af varer? Hertil fandtes ikke noget, som bestyrelsen fandt særlig begrundet"!!


Verdenskrig og rationering (årene 1911 til 1918).

 

Ved den første halvårlige generalforsamling den 1. juli 1911 blev det konstateret, at foreningen havde fået en god start med en medlems-fremgang til 198. Den 1. oktober 1911 afsluttedes det første regnskabsår med en omsætning på 106.585 kr. og et overskud på 6.883 kr. Medlemmerne fik udbetalt 10% i dividende, svarende til 4.646 kr. Efter afskrivninger kunne der overføres 1.387 kr. til næste regnskabsår.

 

Krigsudbruddet i efteråret 1914 førte hurtigt til forsyningsvanskeligheder. Det fik bestyrelsen til at pålægge uddeleren ikke at sælge varer i større partier til medlemmerne, dersom der var den mindste tvivl om, at det ikke var til eget brug.

 

På generalforsamlingen den 18. december 1916 vedtog man denne tilføjelse til foreningens vedtægter: "- og ingen medlemmer må købe varer til ikke-medlemmer." Men trods vanskeligheder og rationering steg omsætningen, og der blev i 1916 og 1917 udbetalt 12% i dividende og i 1918 gik man endda helt op på 15%. Foreningens første formand , sognefoged O. Petersen blev i 1917 afløst af gårdejer P. D. Jensen, Julemosegård.

 

I maj 1918 modtog bestyrelsen et andragende om at oprette en filial i Farum, men det blev afslået!!


Elektricitet - og kaffemølle (årene 1919 til 1923).

 

De første rammer for foreningens virksomhed udfyldte behovet til kort efter krigens ophør. På generalforsamlingen den 29. december 1919 forelagde bestyrelsen et forslag om en større udvidelse af foreningens lokaler med en vinkelbygning til den østre gavl. Forslaget blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 28. juni 1920 og igen blev det murermester Mogensen, der fik overdraget at udføre tegninger og beskrivelser af tilbygningen og en udvidelse af butikslokalerne.

 

Selve arbejdet hermed blev overdraget tømrermester Jens Petersen, Lynge for en samlet sum af 29.610 kr. Herefter skulle der gå mange år, før der atter var brug for en udvidelse eller modernisering.

 

I 1922 fik Brugsforeningen elektricitet. Foreningen betalte de faste udgifter til installationerne, men uddeleren skulle betale strømforbrug og målerleje.

 

Samme år vedtog man at købe en kaffemølle, så medlemmerne kunne få friskmalet kaffe.


Benzintank og jubilæum med udflugt (årene 1924 til 1935).

 

I 1924 blev P. D. Jensen afløst som formand af gårdejer Niels Jensen, Rosenbusk. Samme år førte bilismens stigende popularitet til opstilling af en benzintank.

 

I 1927 fratrådte Niels Jensen som formand, og P. D. Jensen blev atter formand. I 1928 anskaffede brugsforeningen sin første lastbil, en Ford, der kostede kr. 4.000 kr. I 1929 blev det nødvendigt at opføre en ny lagerbygning til brændsel på Slangerupbanens grund.

 

I 1935 havde Lynge-Uggeløse Brugsforening bestået i 25 år. Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen "at man i anledning af jubilæet fortager en udflugt til Slotspavillonen i Hillerød og dér nyder en middag til 5,00 kr pr. person, hvoraf deltagerne selv betaler 1 krone, der erlægges ved tegningen. Foreningen besørger befordring til Slotspavillonen". Dette gode forslag blev enstemmigt vedtaget!!

 

Bestyrelsen udgav tillige et 25 års jubilæumsskrift, udarbejdet af formanden, P. D. Jensen som heri berettede om foreningens oprettelse. Den samlede omsætningen havde i de forløbene år været på ialt 12.460.220 kr., og der var udbetalt 612.396 kr. i dividende til medlemmerne.

 

Læs mere om vores spændende historie ved at vælge i menuen til venstre eller klik her.

 

 

 

 

 

 

SuperBrugsen • Lynge Bytorv 17 • 3540 Lynge •

Åbningstider butik: Mandag - Søndag: 08.00 - 20.00 • Åbningstider kiosk og bager: Mandag - Søndag: 07.00-20.00