Lynge-Uggeløse Brugsforenings 100 årige historie.

 

2. del (1935 - 1960)

 

En dokumentation, der bygger på jubilæumsskrifterne ved henhodsvis 75 års jubilæet og 100 år jubilæet.

Lynge-Uggeløse Brugsforening blev stiftet den 27. februar 1910 på Lynge Kro.

 Atter krig og rationering (årene 1935 til 1957).

 

Den næste udvidelse fandt sted i 1936, omfattende en lagerbygning i to etager med kælder, og atter er det murermester Mogensen, der udarbejder licitaionsmaterialet. Det godkendte tilbud lød på 20.635 kr.

 

Et forslag på generalforsamlingen i 1937 om at adskille butiks- og grovvare-afdelingen blev forkastet, men året efter vedtog man at udbetale dividende også ved køb af grovvarer.

 

I løbet af 1939 forværredes den internationale situation, og efter krigs-udbruddet i september opstod der hurtigt mangel på en række varer, og den 9. oktober indførtes de første rationeringsmærker.

 

Der var undertiden en heftig debat om de varer, som ikke var på ratione-ringskort. Især omkring tobaksvarer opstod der store problemer, idet butikkerne selv skulle administrere de sparsomme tildelinger til de faste kunder. Fordelingssystemet var meget ugunstigt for de butikker, som havde haft en stor fremgang, da mange fordelingsnøgler beroede på omsætningen i begyndelsen af trediverne.

 

Efter krigens slutning i 1945 kunne det konstateres, at Lynge-Uggeløse Brugsforening var kommet rimelig godt gennem de vanskelige år. Godt nok med nedgang i omsætningen, men med en konsolidering, så man stod godt rustet til at møde normale tilstande, hvor varelageret atter kunne fyldes op.

 

Nye uddelere - Ny formand (1948 - 1958).

 

På bestyrelsesmødet den 2. oktober 1948 var eneste punkt på dagsordenen ansættelse af en ny uddeler. Laurits Christensen havde meddelt, at han ønskede at trække sig tilbage til fordel for sin søn, Harald Christensen, dog således, at han kunne fortsætte med at forestå foderstof- og grovvareafdelingen.

 

Bestyrelsen gik enstemmigt ind for dette forslag, og på generalforsamlingen den 14. december blev det samtidigt vedtaget at lade udføre et portræt af uddeler Laurits Christensen. I 1948 blev der indlagt centralvarme og foretaget en udvidelse af kælderen. Da Laurits Christensen i 1952 afgik ved døden, overtog Harald Christensen også ledelsen af foderstof- og grovvareafdelingen.

 

Ligeledes i 1948 havde DSB overtaget Slangerupbanen og i 1954 blev strækningen mellem Farum og Slangerup nedlagt. DSB var derefter interesseret i at afhænde arealerne omkring Lynge Station, og Lynge-Uggeløse Brugsforening fik tilbudt at overtage den grund, hvorpå pakhuset lå.

 

Den 24. april 1956 vedtog bestyrelsen at købe grunden, der var på 1.677 kvm for en pris af 3,00 kr. pr. kvm samt yderligere 1.000 kvm til en pris af 2,50 kr. pr. kvm.

 

Efter at have været formand i 34 år ønskede P. D. Jensen i 1955 at fratræde. Han blev afløst af Peter Madsen, Lynge. På et bestyrelsesmøde den 29. maj 1956 meddelte uddeler Harald Christensen, at han ønskede at fratræde sin stilling pr. 1. oktober på grund af sygdom. Bestyrelsen stod nu for at skulle vælge ny uddeler.

 

Brugsen var efterhånden blevet en omfattende virksomhed, som det var for meget for én mand at klare. Man søgte derfor både en uddeler til butiksvareafdelingen og en til grovvareafdelingen.

 

Blandt 68 ansøgere faldt valget på uddeler Anker Nielsen, Gundsømagle Brugsforening, til butiksvareafdelingen mens forvalter Helmer Hansen, Roskildeegnens Fodrestofforening, skulle lede grovvareafdelingen.

 

Salgsarealet fordobles (årene 1958 og 1959).

 

       

 

I januar 1958 blev det vedtaget at ombygge og modernisere butikken med tilhørende lager. Bestyrelsen anmodede tømrermester og ingeniør Hans E. Petersen om at udarbejde tegninger og udbyde arbejdet i licitation til lokale håndværkere.

 

Efter licitationens afslutning den 30. april kunne arbejdet straks begyndes. Under ombygningen foregik handlen fra lager-bygningens kælder. De nye lokaler kunne tages i brug den 2. september, salgsarealet var fordoblet fra 70 til 140 kvm og inventaret var nyt og tidssvarende med køle- og frostgondoler, og der blev indført delvis selvbetjening. Omkostningerne på 135.000 kr. blev finansieret gennem lån i Østifternes Kreditforening og Andelsbanken.

 

Med denne udvidelse måtte forholdene være tilfredsstillende langt ud i fremtiden ... mente man.

 

Festligt 50 års jubilæum (1960).

 

I mange år var Brugsens generalforsamling blevet afrundet med en teaterforestilling fra Andelsteatret med efterfølgende dans. Men interessen herfor var dalet, samtidig med , at Andelsteatrets honorar var steget væsentligt. Så i 1959 besluttede bestyrelsen at ophøre med dette arrangement og i stedet vise en film og afslutte med et kaffebord.

 

Derimod blev Lynge-Uggeløse Brugsforenings 50 års jubilæum fejret festligt på Lynge Kro med fællesbespisning og dans den 13. juli 1960. Formanden Peter Madsen mindedes i sin festtale pionererne og de vigtigste begivenheder i de forløbne 50 år. Han gav udtryk for, at idealismen måske ikke mere var så stor, men at forretningen stadig ville være til gavn for egnen.

 

Samme år fratrådte Peter Madsen som formand og blev afløst af gårdejer Jens Peter Rasmussen, Lynge.

 

Læs mere om vores spændende historie ved at vælge i menuen til venstre eller klik her.

 

 

SuperBrugsen • Lynge Bytorv 17 • 3540 Lynge •

Åbningstider butik: Mandag - Søndag: 08.00 - 20.00 • Åbningstider kiosk og bager: Mandag - Søndag: 07.00-20.00